“Dan hendaklah takut (kepada Allah SWT ) orang-orang yang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya.

Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar
(QS. An-Nisa’ : 9)

Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah sampai ia pulang

(HR. Tirmidzi)

AJF

AJF
"DALAM KEBERSAMAAN KITA ADA KEMUDAHAN. . . DALAM KEMUDAHAN ADA KEBERHASILAN & DALAM KEBERHASILAN AKAN LAHIR KEBAHAGIAN" " M A R I JALIN UKHUWAH. . . INDAHKAN DUNIA DENGAN KEBAIKAN. . . " SATUKAN TEKAD RAIHLAH IMPIAN KITA. . . S E L A M A - L A M A N Y A "

Selasa, 15 Januari 2013

Kalimatullah Hiyal Ulya

KALIMAH "ALLOH" 
TETAP YANG TERTINGGI
 

Islam sebagai dien mempunyai konsep yang jelas, lengkap dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan konsep atau sistem selain Islam adalah buatan manusia yang tidak lengkap, tidak jelas dan bersifat berubah atau sementara. Konsep Islam dilandasi oleh syahadatain, sedangkan selain Islam menjadi pemikiran jahiliyah dasarnya. Syahadah adalah kalimah yang tinggi yang dijadikan sebagai kalimah tauhid dan kalimah taqwa. Gambaran kalimah tauhid ini di dalam Al-Qur'an adalah kalimah toyyibah iaitu kalimah yang teguh dan kuat. Pemikiran jahiliyah sebagai landasan dari konsep selain Islam merupakan kalimat syirik yang menjadi saingan konsep dan sistem Islam. Konsep jahili berdasarkan semangat jahiliyah seperti materialisme, kapitalisme, komunisme dan isme lainnya. Isme-isme ini tidak mempunyai kekuatan sebagai kalimah khobitsah yang lemah dan tidak kuat.

1.Dua Kalimah Syahadah
Sarahan
 • Dua kalimah syahadah merupakan inti dari dienul Islam. Dasar utamanya adalah wahyu yang dalam bentuk kitab dan sunnah. Islam mengandungi ketinggian nilai yang tidak dapat dibandingkan dengan konsep, sistem dan agama lainnya.
 • Pemikiran-pemikiran jahiliyah adalah inti daripada konsep dan pandangan jahiliyah. Termasuk dalam kelompok ini adalah segala bentuk isme (faham) misalnya materialisme, komunisme, kapitalisme, nasionalisme, humanisme, idealisme dan berbagai bentuk ideologi samada bersifat lokal mahupun bersifat internasional. Dasar utamanya adalah ro'yu (akal) sahaja.
Dalil
 • 3:18, pernyataan Allah tentang keesaanNya menunjukkan bahawa ini merupakan inti dari seluruh ajaran Islam.
 • 42:52,55, dasar Islam adalah wahyu dan bukan ra'yu.
 • 53:4, Perkataan Rasulullah sebagai salah satu sumber nilai Islam bukanlah merupakan hawa nafsu melainkan juga wahyu.
 • Hadits. Sabda Rasulullah kepada AbdulLah bin Amru bin Ash: "Tulislah, demi Allah yang jiwaku berada di tanganNya. Tidak keluar dari lidahku ini kecuali kebenaran"
 • 10:36, 53:23, orang-orang kafir mengikuti isme-isme yang berdasarkan dzan dan hawa nafsu manusia.
 • 6:116, konsep demokrasi adalah hawa nafsu manusia.
2. Konsep Islam vs Jahiliyah
Sarahan
 • Konsep Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah yang Maha Tinggi, tanpa dicampuri oleh pemikiran manusia. Kerana Allah maha mengetahui maka Islam adalah ilmu yang dalam. Kerana Allah Maha Hidup maka Islam merupakan panduan hidup. Kerana Allah maha bijaksana, maka Islam adalah hukum-hukum yang adil dan bijaksana. Islam merupakan perwujudan sifat Allah yang membimbing dan memimpin manusia menuju kepada kebahagian yang sejati.
 • Konsep orang kafir menjadikan selain Islam sebagai panduannya misalnya pandangan bukan dari Allah, Rasul dan diennNya. Mereka merupakan orang yang bodoh (jahil) terhadap kebenaran. Keingkaran mereka menunjukkan kehinaan dan kerendahan yang tidak bererti dibandingkan dengan ketinggian Allah. Konsep hidup mereka tidak boleh diikuti oleh manusia.
Dalil
 • Hadits. Sabda Rasulullah saw, "Islam itu tinggi dan tiada yang melebihi ketingiannya".
 • 2:120, petunjuk Allah yang sebenar-benarnya petunjuk. 10:35, Allah menunjukki kepada kebenaran selain Allah hanya menyesatkan. Maka Allah sahaja yang sesuai untuk diikuti.
 • 6:115, kesempurnaan, ketepatan dan keadilan kalimah Allah . 54:5, kedalaman pengetahuan Allah. 86:13, kalimah Allah sangat tegas dan bukan permainan (56:12).
 • 9:40, kalimah Allah yang tinggi sedangkan konsep orang-orang kafir itu rendah. 6:112, orang-orang kafir saling memberikan pandangan yang menipu manusia dengan hiasan kalimat-kalimat yang indah.
 • 28:49-50, menolak kitabullah bererti mengikuti hawa nafsu. Lihat pula 33:72, 30:29. Konsep orang-orang zalim berdasarkan hawa nafsu dan kesesatan mereka.
3. Kalimah Taqwa vs Kesombongan Jahiliyah
Sarahan
 • Kalimat taqwa. Konsep Islam yang tinggi itu merupakan sumber ketaqwaan dan kebajikan. Mengucapkannya sahaja ibadah, apalagi mempelajari, menghayati dan mengamalkannya. Hanya konsep inilah yang dapat mebentuk peribadi taqwa dan akhlak mulia.
 • Kesombongan jahiliyah. Selain konsep Islam maka konsep itu adalah jahiliyah hanya berupa slogan yang menunjukkan kesombongan dan kebanggaan orang-orang yang bodoh. Tak terbukti di dalam kenyataan, hanya teori-teori kosong yang dusta. Masyarakat yang dibentuknya menjadi masyarakat yang kufur dan bergelimang dalam maksiyat.
Dalil
 • 9:108, mendasari kehidupan dengan laa ilaha illa lLah diperumpamakan membangun dengan landasan taqwa.
 • 2:21, 2:183, 2:178, tujuan dan penghambaan Islam adalah membentuk peribadi taqwa. Hanya dengan melaksanakan syahadatain secara murni dan hasil taqwa dapat dicapai.
 • 3:133-135, contoh konsep taqwa yang disajikan oleh kitabullah. 39:3, membenarkan kitabulLah jalan menuju taqwa.
 • 48:26, orang-orang kafir menanamkan kecintaan pada konsep mereka. Sedangkan Allah mewajibkan pengkajian kalimat taqwa. 43:51-54, penguasa sistem jahiliyah membanggakan kekuasaan dan kekayaan mereka untuk menipu rakyat. 40:26, penguasa berdalih stabiliti kekuasaannya menjelekkan pembawa kebenaran.
4. Kalimah Tauhid vs Kalimah Syirik
Sarahan
 • Konsep tauhid. Syahadatain dengan Islam sebagai penjelasannya merupakan konsep yang mengesakan Allah. manusia dibawa pada satu tujuan dan orientasi iaitu mencari keredhaan Allah yang Maha Esa. Konsep ini mampu menyatukan manusia dari berbagai jenis suku dan bangsa, dari berbagai latar belakang budaya dalam satu ikatan aqidah tauhid yang punya satu keinginan, tegaknya kalimat Allah yang tinggi.
 • Konsep syirik. Di dalam jahiliyah manusia saling memperbudak satu dengan lainnya, atau diperbudak oleh materi. Tujuan dan orientasi mereka bermacam-macam dan berbeza-beza. Kerananya mereka saling mengeksploitasi. Yang satu ingin menguasai yang lain. Jiwa dan kepribadian mereka berpisah, tiada ruh yang dapat melandasi kesatuan dan persatuan.
Dalil
 • 3:103, dengan berpegang teguh kepada tauhidulLah ummat dapat bersatu. 21:92, Islam adalah ajaran tauhid yang memiliki hanya satu ummat. 49:13, konsep Islam tentang kesatuan manusia dengan menjadikan taqwa sebagai timbangan kemuliaan dan kehinaan manusia.
 • 3:64, konsep di luar Islam hanya membawa kepada kemusyrikan, menghasilkan perbudakan antara manusia. 16:75-76, kehinaan ilah-ilah kaum musyrikin yang menjadi beban bagi penyembahnya. 39:29, gambaran orang yang berada di dalam konsep syirik dibandingkan dengan konsep tauhid. 59:.. kamu kira musuh Allah itu bersatu padahal mereka bercerai-berai.
5. Kalimah yang Baik vs Kalimah tak Baik
Sarahan
 • Konsep yang baik. Kerana membawa kepada ketaqwaan dan persatuan maka Islam merupakan konsep yang baik. Ibarat pohon yang baik, ia akan berakar di hati manusia yang suci (fitrah), kuat dan tertunjang dalam keyakinan dan keperibadian mereka. Kalimah yang baik melahirkan manusia yang membentuk peradaban mulia dan bermanfaat di dunia. Bila tiba masanya pohon Islam akan menghasilkan buah yang lezat lagi berkhasiat.
 • Konsep yang buruk. Kerana membawa kepada kekufuran dan kemaksiatan, maka jahiliyah merupakan sumber masalah bagi manusia. Ia ibarat pohon yang buruk yang telah tercabut dari akarnya, kering kontang, mudah hancur. Tidak memberikan buah kebaikan sama sekali bahkan menjadi sampah atas sumber penyakit.
Dalil
 • 14:24-25, syahadatain sebagai kalimah yang baik diumpamakan Allah bagaikan pohon yang baik, akarnya tertunjang ke bumi dan batangnya menjulang ke angkasa (tertanam baik di hati manusia kerana selaras dengan fitrah). Pohon itu sentiasa memberikan buah yang baik di setiap musim kerana setiap muslim dalam berbuat baik mengharapkan redha Allah yang kekal dan pasti. Sistem tauhid ini menghasilkan manusia-manusia yang bermanfaat bagi dunia dan peradaban. Masyarakat tauhid ini tumbuh bagaikan pohon pula, lihat 48:29.
 • 14:26, konsep yang buruk ibarat pohon yang buruk. Tidak tertanam dalam hati dan jiwa manusia kerana bertentangan dengan fitrah. Peribadi yang dihasilkan oleh sistem jahiliyah adalah kosong dan tidak bererti, hanya pandai bersifat lidah sahaja, berkata tetapi tidak diamalkan, lihat 2:204-205. Perumpamaan lainnya adalah kayu yang tersandar. Kelihatannya kokoh tetapi sebenarnya rapuh. Ini contoh tentang munafiqin, lihat 63:4.
6. Kukuh vs Rapuh
Sarahan
 • Stabil dan kukuh merupakan sifat Islam, tidak pernah mengalami kegoncangan. Tak lapuk dek hujan dan angin, bahkan itu akan menumbuhkan pohon Islam. Sebagai kebenaran ia ibarat arus sungai yang deras, selalu teguh berterusan dan menghantam batu karang.
 • Tidak seimbang dan rapuh merupakan sifat dienul jahiliyah. Ia selalu mengalami pasang surut, berubah dan berganti. Dapat lapuk ditelan masa. Sedikit sahaja mengalami goncangan ia akan hancur. Sebagai kebatilan ia ibarat buih di atas arus, akan lenyap dengan sendirinya.
Dalil
 • 13:17, kekukuhan al haq dalam menghadapi tentangan bagaikan air arus yang berjalan terus. Hadith, Rasulullah mengumpamakan petunjuk yang dibawa oleh beliau seperti hujan dan air. Tergantung kesiapan tanah (jiwa manusia) untuk menerimanya.
 • 14:27, konsepsi ini membawa keteguhan kepada orang-orang yang mengikutinya. Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia mahupun akhirat.
 • 85:6, kemenangan aqidah adalah kemenangan hakiki yang dituju orang-orang beriman dalam perjuangan.
 • 13:17, kerapuhan jahiliyah bagaikan sampah, kelihatannya banyak tetapi mengikut sahaja kemana pergi.
7. Kuat vs Lemah
Sarahan
 • Kuat dan tewas, kerana teguh dan kukuh maka sebagai konsepsi Islam tidak dapat dikalahkan. Ditinjau dari sudut apa pun Islam unggul, tidak dapat ditandingi. Peradaban dan warisannya penuh prestij dan prestij kemanusiaan. Seluruh ajaran Islam memiliki kekuatan dari segi hujjah mahupun realiti. Dari itu ummat Islam harus kukuh dan kuat seperti Islam. Berizzah yang tinggi kerana prestasi yang dicapainya.
 • Lemah dan selalu kalah, kerana kegoncangan dan kerapuhannya maka jahiliyah ini sangat lemah, mudah untuk dihancurkan. Tak ada daya dan kekuatannya sama sekali. Para pengikutnya menjadi orang-orang yang paling lemah, tanpa keperibadian, kecewa dan pesimis. Tanpa prestasi dan prestij sehingga tak ada harganya sama sekali.
Dalil
 • 5:3, orang-orang kafir putus asa untuk mengalahkan al Islam dari segi konsep sehingga kita tak perlu takut kepada mereka.
 • 37:172-173, 5:56, jaminan Allah bagi kemenangan tenteraNya iaitu yang mengikuti sistem ini dengan sesungguhnya.
 • 3:137-139, fakta sejarah yang menunjukkan kekuatan kaum beriman.
 • 29:41, kelemahan sistem yang dibangun oleh konsep syirik seperti sarang laba-laba. 3:12, pernyataan Allah bahawa pengikut kebatilan pasti kalah dan tempat mereka adalah neraka jahanam.
 • 16:26-27, gambaran tentang cara Allah mengancurkan kebatilan secara sistematik iaitu dengan menghabiskan asasnya terlebih dahulu. Sedangkan kehinaan mereka sangat dekat waktunya kerana akan datang setelah kematian menimpa mereka.
Ringkasan Dalil
 • Konsep Islam :
  - Dasarnya syahadatain
  - Kalimah Allah tinggi (9:40)
  - Kalimah berorientasikan tauhid (112:1-3)
  - Merupakan kalimah taqwa (48:26)
  - Kalimah yang baik (14:24)
  - Stabil (14:24)
  - Kuat (5:3, 58:21, H)
 • Konsep selain Islam :
  - Dasarnya pemikiran jahiliyah
  - Kalimah orang-orang kafir (9:40)
  - Kalimah berorientasikan syirik (39:64)
  - Kebanggaan jahiliyah (48:26)
  - Kalimah yang buruk (14:26)
  - Goncang (14:26, 16:26)
  - Lemah (29:41)

  Sahabat, mari bertafakur.. mari bersyukur.. agar kita tidak kufur..

Senin, 14 Januari 2013

" SEMANGATT KEBAIKAN !! "

lihatlah laba-laba yang tak pernah menyerah membangun rumah meski selalu dirusak..
lihatlah para semut yang tak kenal lelah mencari nafkah dan bekerja sama..
lihatlah ikan yang selalu berani hadapi arus badai..
lihatlah lebah yang sangat berhati-hati meniti hari.. 

JANGAN BERHENTI.. SAMPAI DI SINI..
(: KALI INI HARUS LEBIH BAIK DARI TADI :)


"AYO SEMANGATT KEBAIKAANN... "

..okhe..

Jumat, 11 Januari 2013

BERUSAHA BERTAQWA

BAHAGIANYA JADI INSAN TAQWA

Sahabat.., 
...jika kita melihat banyak kezhaliman saat ini BUKAN berarti boleh berbuat zhalim
...jika kita melihat banyak kemaksiatan saat ini BUKAN berarti maksiat menjadi halal
...bila Anda dan saya melihat banyak orang yang malas beribadah saat ini, 
    BUKAN  berarti boleh malas beribadah..

" menjadi taqwa memang susah, tetapi pahalanya sangat melimpah "
" istiqomah bertaqwa memang berat, namun orang bertaqwa pasti bahagia "

KEUNTUNGAN BERTAQWA :

mendapat dukungan dan pertolongan dari Allah SWT
“Sesungguhnya Allah selalu beserta orang-orang yang taqwa dan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. (Q.S. An-Nahl 128).
“Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari kesulitan yang dihadapinya serta Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. (Q.S. Ath-Thalaq 2-3).

mendapat penjagaan dari Allah dari musuh yang jahat
"Jika kamu bersabar dan bertaqwa, niscaya tipudaya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemadlaratan kepadamu". (Q.S. Ali Imran, 120).

amal-amalnya akan diperbaiki dan dosa-dosanya akan diampuni
 "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu segala dosamu". (Q.S. Al Ahzab, 70-71). 
mendapatkan penghargaan yang tinggi dari Allah SWT
 "Jika kamu bersabar dan bertaqwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan". (Q.S. Ali Imran, 186).

Allah SWT pasti menerima segala amal shalehnya
"Sesungguhnya Allah hanya menerima pengabdian dari orang-orang yang bertaqwa". (Q.S. Al Maidah, 27).

meraih rahmat Allah dan mendapatkan cahaya hidayah (nur) dari Allah SWT
"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasul-Nya, niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua kali (di dunia dan di akhirat) dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dalam kebenaran dan Allah mengampuni kamu. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. Al Hadid, 28).

mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan dunia dan akhirat
"Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu, di sisi Allah, ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (Q.S. Al Hujurat, 13).

selalu dicintai dan dikasihi oleh Allah SWT
"Sesungguhnya Allah amat menyukai orang-orang yang bertaqwa". (Q.S. At Taubah, 4).

diselamatkan oleh Allah SWT dari ancaman api neraka
"Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertaqwa". (Q.S. Maryam, 72).

dihilangkan kesedihan dan kegelisahan di dunia dan di akhirat
 “Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka diperbudak duka cita. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertaqwa. (Q.S. Yunus 62-63).

diberikan ilmu oleh Allah SWT
“Dan bertaqwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarmu. Karena Allah Maha Mengetahui terhadap semua makhluk-Nya. (Q.S. Al-Baqarah 282).
pasti akan masuk Surga dan tinggal di dalamnya selama-lamanya
 “Surga yang luasnya melebihi luasnya langit dan bumi itu disediakan hanya untuk orang-orang yang bertaqwa. (Q.S. Ali Imran 133).

dimudahkan segala urusannya
“Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya kemudahan di dalam segala urusannya. (Q.S. At-Thalaq 4).

memiliki filling dan firasat yang kuat 
“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahanmu dan akan mengampuni segala dosa-dosamu. Karena Allah-lah Pemilik karunia yang paling Agung. (Q.S. Al-Anfal 29).

selagi masih bernafas di dunia, mari kita berusaha bertaqwa

Rabu, 02 Januari 2013

SINGLE TERBARU “AKHJOKO FIGHTER” 2013


Istriku Sayang
  
Istriku sayang bidadariku
Engkaulah penawar hatiku
Kehadiranmu sejukkan qalbu
Engkaulah cintaku selalu

Cintaku padamu sepanjang waktu
Cintaku lillaahi selalu
Bersyukur hatiku
Menikah denganmu
Dengan lantunan ijab dan qabul

Jagalah cita cinta kita.. sayang
Berdo’a, ikhtiar dan tawakkal
Binalah keluarga bahagia
Sakinah mawaddah wa rahmah
Menggapai keridhoan-Nya

Cintaku padamu sepanjang waktu
Cintaku lillaahi selalu
Bersyukur hatiku
Menikah denganmu
Engkaulah permaisuriku

Yaa Alloh... yaa Ilaahi
Bimbinglah kami
Kurniakanlah kami
Keluarga penyejuk hati 
Oh.. Baitiy Jannatiy